จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Imipenem ๕๐๐ mg + Cilastatin ๕๐๐ mg for injection  จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ vials โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคายา imipenem.pdf