จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Cefdinir ๑๐๐ mg capsule   จำนวนประมาณ ๘๓๐ x ๑๐๐ เม็ด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา cefdinir.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf