จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Rabies Immunoglobulin ๓๐๐ IU/๒ ml (Human) จำนวนประมาณ  ๑,๖๐๐ vials โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา rabies immnoglobulin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf