จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Vildagliptin ๕๐ mg tablet   จำนวนประมาณ ๑,๖๐๐ x ๕๖ เม็ด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคายา vildagliptin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf