จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา  Escitalopram ๒๐ mg tablet  จำนวนประมาณ ๙๕๐ x ๒๘ เม็ด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา escitalopram 20 mg.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา escitalopram.pdf