โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อหัวใจแข็งแรงโดยชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 

เมื่อวันที่ 16 และ 17 พ.ค. 2557 นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อหัวใจแข็งแรงโดยชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  มากกว่า 100 คน
ซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้จัดด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย   สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และบุคลากรสามารถเป็นต้นแบบ(Health Idol)รักการออกกำลังกาย และสามารถประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ชักจูงบุคลากรในองค์กร  ชุมชนและสังคมให้มีพฤติกรรมรักการออกกำลังกาย กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย      แข่งฟันรัน (เดิน-วิ่งรอบบึงพลาญชัย) ระยะทาง 3 รอบบึง แบ่งกลุ่มผู้สมัครร่วมกิจกรรมออกเป็น 8 กลุ่มดังนี้
1.กลุ่มอายุ 20-29 ปี ชาย , หญิง
  2.กลุ่มอายุ 30-39 ปี ชาย , หญิง
      3.กลุ่มอายุ 40-49 ปี ชาย , หญิง
    4.กลุ่มอายุ 50-60 ปีขึ้นไป ชาย ,หญิง

มีเงินรางวัลทุกกลุ่มอายุ
    รางวัลที่1   500 บาท
                                        รางวัลที่2   300 บาท
                                  รางวัลที่3   200 บาท