โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์มิตรภาพบำบัด ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์
นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เป็นประธานเปิด กิจกรรม วันพยาบาลสากล โดยมี นางสุกัญญา  อึ้งตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ประธานการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล  กล่าวรายงานความว่าเนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์
ไนติงเกล  ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล  และเป็นปฐมบูรพาจารย์ของวิชาชีพการพยาบาลระดับสากล  และเป็นวันที่สภาการพยาบาล
ระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล และในปี 2557
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย กำหนดกิจกรรมวันพยาบาลสากล
ภายใต้หัวข้อ “Nurses : A Force for Change – A vital resource
for health” หรือ “พยาบาล : พลังสู่การเปลี่ยนแปลง ขุมพลังแห่งสุขภาวะ”
เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล และพยาบาลระดับปฏิบัติการ
ตระหนักถึงความสำคัญ ของการวางแผนกำลังคน ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  รวมทั้งการจัดสรรภาระงานให้เหมาะสม
กับบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน  เพื่อพัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วย
และคุณภาพการดูแล
องค์กรพยาบาลมีบทบาทสำคัญ  ในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพทุกคน ให้เป็นพลังที่เข้มแข็ง ในฐานะกำลังคน
ด้านสาธารณสุข ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาวะแก่ประชาชนได้
โดยการเผยแพร่ความรู้  แนะนำแหล่งข้อมูล จัดเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และถอดบทเรียนจากการทำงาน  การพัฒนานวัตกรรมด้านการวางแผน
กำลังคน  การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาล
ให้แก่พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรอื่นๆ  กระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัย
การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  และสนับสนุนการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ