จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ

ยา Alfuzosin ๑๐ mg prolonged release tablet จำนวน ๒,๕๐๐ x ๓๐ เม็ด 


ไฟล์แนบ : alfuzosin-57.pdf