โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา lopromide ๓๐๐ mg, ๕๐ ml injection จำนวน ๑,๐๐๐ vials โดยราคากลางที่ใช้จัดซื้อคือ ๔๐๖,๖๐๐.- บาท  รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ราคากลางยา iopromide.pdf