โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อวัสุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ คลิปหนีบเส้นเลือด 5 มม. จำนวน 46 ชิ้น  ด้วยวิธีตกลงราคา โดยราคากลางที่ใช้จัดซื้อ คือ ๔๙๒,๒๐๐.- บาท รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ราคากลางคลิปหนีบเส้นเลือด.pdf