รณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

                                     

 

    

การรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฤดูกาล ปี 2560

นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฤดูกาล ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด เบาหวาน)  ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยตนเองไม่ได้ บุคคลอ้วน และบุคลากรกลุ่มเสี่ยงทางการแพทย์และสาธารณสุข

บุคคลที่มีความสนใจหรือกลุ่มเสี่ยงสามารถให้บริการรับวัคซีนได้ที่ หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านของท่าน ท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดสามารถให้บริการได้ที่ศูนย์บริการทางการแพทย์วัดเหนือ และ ศูนย์บริการทางการแพทย์ กกต. (ศาลากลาง) สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้บริการรับวัคซีน  ได้ที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทร.0-4351-8200 – 5 ต่อ 7155 , 7156   ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าวัคซีนจะหมด วัคซีนมีจำนวนจำกัด