ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ให้แก่ พ.อ.นพ.ศิวพล บุญรินทร์ ข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ให้แก่ พ.อ.นพ.ศิวพล บุญรินทร์ ข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ พ.อ.นพ.ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม พระมหาเจตีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.อ.นพ.ศิวพล บุญรินทร์ สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณทิต ปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้สะสมความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม ดังนี้ หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ ๔๔, หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารรุ่นที่ ๔ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก, หลักสูตรรองผู้อำนวยการผ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป รุ่นที่ ๗, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓๑,ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ.๒๕๔๕, หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม สำหรับแพทย์ทหาร รุ่นที่ ๑๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว :: ภาพ