ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
การขอเข้าตรวจ โควิด 19

ตรวจสอบผลตรวจเชื้อไวรัส Covid-19

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dorzolamide 2% + Timolol 0.5% in 5 ml eye drop ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ยา Dorzolamide 2% + Timolol 0.5% in 5 ml eye drop จำนวนประมาณ 14,000 ขวด ในวงเงินประมาณ 4,181,174.41 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503