ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dorzolamide 2% + Timolol 0.5% in 5 ml eye drop ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ยา Dorzolamide 2% + Timolol 0.5% in 5 ml eye drop จำนวนประมาณ 14,000 ขวด ในวงเงินประมาณ 4,181,174.41 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (Spect - Dorzolamide andTimolol.pdf)Spect - Dorzolamide andTimolol.pdf[ ]4101 kB
Download this file (ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dorzolamide 2  and Timolol 0.5.pdf)ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dorzolamide 2 and Timolol 0.5.pdf[ ]6930 kB