ตารางออกตรวจ OPD SMCs

“พบแพทย์เฉพาะทาง รอไม่นาน บริการประทับใจ เบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์”

เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยคิดค่าบริการนอกเวลา 250 / คน

เปิดให้บริการบริเวณ ชั้น 2 ศูนย์มะเร็ง ห้องตรวจ 15 ห้อง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ข้อมูลอัพเดท มิถุนายน 2565
วัน คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ชื่อแพทย์ตรวจ หมายเหตุ
วันจันทร์
 • 1. คลินิกเด็ก
 • 2. คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • 3. คลินิกมะเร็งอายุรกรรม
 • 4. คลินิกศัลยกรรม
 • 5. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • 6. CT นอกเวลา
 • 1.1 พญ.รจนา ปัตลา
 • 2.1 พญ.พัชรวรรณ สืบมี
 • 3.1 พญ.สุขนิตย์ พรหมรับ
 • 4.1 นพ.ชยุต พงศ์ศรี
 • 5.1 น.พ.ณัฐพจน์ บุษราคัม
 • 6.1 รังสีแพทย์
อังคาร
 • 1. คลินิกเด็ก
 • 2. คลินิกโรคหัวใจ
 • 3. คลินิก หู คอ จมูก
 • 4. คลินิกศัลยกรรม
 • 5. คลินิกมะเร็งอายุรกรรม
 • 6. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • 7. CT นอกเวลา
 • 1.1 พญ.อภิชยา ทิมเรืองเวช
 • 2.1 นพ.ฉัตรชัย แก้วสมศรี
 • 3.1 นพ.ศิวกร เงินอินตะ
 • 4.1 นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
 • 5.1 พญ.รัตนาวดี เตียวเจริญ
 • 6.1 น.พ.ไตรทศ วาระสิทธิ์
 • 7.1 รังสีแพทย์
 •  
 • วันอังคารที่ 1,3,5
 •  
 •  
 •  
 • 6.1 เริ่มออกตรวจในเดือน ต.ค.65
 •  
พุธ
 • 1. คลินิกเด็ก
 • 2. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • 3. คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ
 • 4. คลินิกศัลยกรรม
 • 5. CT นอกเวลา
 • 6. คลินิกศัลยกรรมเด็ก
 • 1.1 พญ.รจนา ปัตลา
 • 2.1 นพ.วรพล จำรูญวงศ์
 • 3.1 นพ.ศีลวัต บุญนำ
 • 4.1 พญ.กาญจน์กมล ชามะรัตน์
 • 5.1 รังสีแพทย์
 • 6.1 น.พ.ชนาธิป สายืน
พฤหัสบดี
 • 1. คลินิกเด็ก
 • 2. คลินิกโรคเลือด
 • 3. คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ
 • 4. มะเร็งอายุรกรรม
 • 5. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • 6. CT นอกเวลา
 • 1.1 พญ.รจนา ปัตลา
 • 2.1 พญ.สุรัญชนา ขจัดโรคา
 • 3.1 นพ.ทรงพล ไชยแสง
 • 4.1 นพ.ภูริทัตต์ สุทธิประภา
 • 5.1 นพ.บัณฑิต ไชยวงษ์วัฒนะ
 • 6.1. รังสีแพทย์
 •  
 • วันพฤหัสบดี 1,3,5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ศุกร์
 • 1. คลินิกเด็ก
 • 2. คลินิกโรคไต
 • 3. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • 1.1 พญ.รจนา ปัตลา
 • 2.1 นพ.ณรงค์ชัย สังซา
 • 3.1 นพ.คณภัท จรัลพงศ์
 •  
 • วันศุกร์ที่ 1,3
 •  
เสาร์
 • 1. คลินิกโรคตับและระบบทางเดินอาหาร
 •  
 • 2.คลินิกอายุรกรรม (เบาหวาน, ความดัน, ไขมันสูง)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3. คลินิกโรคไต
 • 4. คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ
 • 5. คลินิกเด็ก
 • 6. คลินิกต่อมไร้ท่อ
 • 7. คลินิกโรคระบบประสาทและลมชัก/li>
 •  
 • 1.1 นพ.วิจักษณ์ กัญญาคำ
 • 1.2 นพ.อลงกรณ์ จันทร์เจริญ
 • 2.1 พญ.เสาวภา มัชฌิโม
 • 2.2 พญ.เนาวรัตน์ บูรวัฒน์
 • 2.3 นพ.เสริมชาติ ชินการสวัสดิ์
 • 2.4 พญ.พัชรวรรณ สืบมี
 • 2.5 นพ.เอกชัย ฤทธิวัฒนเดช
 • 3.1 พญ.โอเปิ้ล สัจจวาณิชย์
 • 4.1 นพ.พฤทธิ์ ธนะแพสย์
 • 5.1 น.พ.สุกฤษฎ์พัชร์ โมคศิริ
 • 6.1 พญ.พิมลรัตน์ เผ่าพงษ์ไพบูลย์
 • 7.1 พญ.ปิลันธนา
 • 7.2 พญ.วีรินทร์
 • วันเสาร์ที่ 1, 3
 • วันเสาร์ที่ 2, 4
 • วันเสาร์ที่ 1
 • วันเสาร์ที่ 2
 • วันเสาร์ที่ 3
 • วันเสาร์ที่ 4
 • วันเสาร์ที่ 5
 • วันเสาร์ที่ 2, 4
 •  
 •  
 • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3
 • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1
 • วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2, 3, 4, 5
อาทิตย์
 • 1. คลินิกเด็ก
 • 2. คลินิกโรคไต
 •  
 • 3. คลินิกโรคเลือด
 •  
 • 4. คลินิกอายุรกรรม (เบาหวาน, ความดัน, ไขมันสูง)
 •  
 •  
 • 5. คลินิกโรคระบบประสาทและลมชัก
 •  
 • 6. คลินิกศัลยกรรม
 • 1.1 พญ.รจนา ปัตลา
 • 2.1 พญ.ลักษมณ ประเดิม
 • 2.2 พญ.โอเปิ้ล สัจจวาณิชย์
 • 3.1 .นพ.เอกชัย ฤทธิวัฒนเดช
 • 4.1 นพ.เสริมชาติ ชินการสวัสดิ์
 • 4.2 พญ.ณัฐพร โสภาพล
 • 4.3 พญ.สุขนิตย์ พรหมรับ
 •  
 • 5.1 พญ.ปฏิมา ปรีชาเดชเจริญ
 • 5.2 พญ. ปิลันธนา
 • 6.1 นพ.สันติ พลรัตน์
 •  
 •  
 • วันอาทิตย์ที่ 2, 4
 • สัปดาห์ที่ 1, 3, 5
 •  
 • วันอาทิตย์ที่ 1, 5
 • วันอาทิตย์ที่ 2
 • วันอาทิตย์ที่ 3, 4
 • วันอาทิตย์ที่ 2, 4
 • วันอาทิตย์ที่ 1, 3, 5
 •