new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดติวเข้มพยาบาลจัดทำผลงานวิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจรัสสุวรรณเวลา ชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็ง เฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 พว.บุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ดประชุมติวเข้มพยาบาล ขั้นตอนการสร้างงานวิชาการ ระเบียบงานวิจัย จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ และรายละเอียดการเข้ารับการประเมินบุคคลเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยวิทยากร นางพิมพ์มาดา วัฒนสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล พว.พรรณี แสงอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว : ภาพ /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503