new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับโล่รางวัลศูนย์เครื่องมือแพทย์ ระดับพัฒนาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 หนึ่งเดียวของเขตสุขภาพที่ 7

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ พว.สุพัฒน์ ศรีธัญญรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เลขานุการคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ และคณะกรรมการ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับโล่รางวัลศูนย์เครื่องมือแพทย์ ระดับพัฒนาดีเด่น การพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มอบโดย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี 2666 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 18 กันยายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503