new banner reh

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อการตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ฆาตกรร้ายในชุมชน
โดยมี ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม
หากผู้ป่วยที่มีอาการ ปวดท้อง มีอาการกระสับกระส่ายหรือซึมลง มือเท้าเย็นพร้อมๆ กับไข้ลดลง หรือมีอาการหน้ามืด ควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ห้ามซื้อยามารับประทานเอง เพราะไข้เลือดออกหากมีอาการรุนแรง หรือได้รับการรักษา ที่ไม่ถูกต้อง อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 23 กันยายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503