new banner reh

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (Linac) ยี่ห้อ Varian รุ่น HALCYON พร้อมระบบเครื่องทำความเย็น แบบรวมอะไหล่ ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (Linac) ยี่ห้อ Varian รุ่น HALCYON พร้อมระบบเครื่องทำความเย็น แบบรวมอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซส์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอและวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซส์ของส่วนราชการและเว็บไซส์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสารหมายเลข 043-511503 หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2566 – 2 ตุลาคม 2566 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503