new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ สสจ.ร้อยเอ็ด ตรวจติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาศักยภาพ และยกระดับหน่วยบริการสุขภาพ (SAP) รพช.จังหวัดร้อยเอ็ด

ผศ.(พิเศษ) นพ.ณรงค์ชัย สังซา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พว.พัชรินทร์ ชินการสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาศักยภาพ และยกระดับหน่วยบริการสุขภาพ (SAP) รพช.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ รพ.ทุ่งเขาหลวง, รพ.เสลภูมิ, รพ.โพธิ์ชัย, รพ.เชียงขวัญ, รพ.จังหาร, รพ.เมยวดี, รพ.หนองพอก, รพ.โพนทอง และ รพ.ธวัชบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2566 เพื่อพัฒนายกระดับบริการของโรงพยาบาลในเครือข่าย ในด้านศักยภาพและคุณภาพ ให้เกิดการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพิ่มความเข้มแข็ง ให้เครือข่ายในการจัดบริการแก่ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนาบริการ และระบบดูแลรักษาผู้ป่วยในจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีความปลอดภัย
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 17 พฤศจิกายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503