new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ทำความสะอาดส้วมสาธารณะ เพื่อรองรับผู้ป่วยและญาติ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องน้ำสาธารณะโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายเจริญ นิลสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดส้วมสาธารณะ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้สะอาดได้มาตรฐาน ตามกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 19 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้หัวข้อ “เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแล Accelerating Change” เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาด เพียงพอ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดการเจ็บป่วย ให้ผู้มารับบริการได้ใช้บริการส้วมสาธารณะสะอาดปลอดภัย โดยมี นายวินิช โสภาพล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 18 พฤศจิกายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503