new banner reh

โครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมสาเกตฮออล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment and rehabilitation: CBTx) โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เข้าร่วม
แผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566-2570 ได้กำหนดนโยบาย และแผนด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ที่มองผู้เสพเป็นปัญหาในมิติด้านสุขภาพสาธารณสุข ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดให้ได้รับการดูแล มุ่งเน้นลดผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข โดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้รูปแบบการบาบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนผ่านกลไกระดับอำเภอ โดยมี ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ท้องถิ่น และสาธารณสุข ขยายผลสู่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว : ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503