ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Gliclazide 60 mg MR tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คือยา Gliclazide 60 mg MR tablet จำนวนประมาณ 6,500 x 30 เม็ด ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซส์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอและวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซส์ของส่วนราชการและเว็บไซส์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสารหมายเลข 043-511503 หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 – 1 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (Spect - Gliclazide .pdf)Spect - Gliclazide .pdf[ ]1175 kB
Download this file (ร่างประกาศประกวดราคายา Gliclazide 60 mg MR tablet.pdf)ร่างประกาศประกวดราคายา Gliclazide 60 mg MR tablet.pdf[ ]4643 kB
Download this file (เกณฑ์price performanceไม่มีinhaler.pdf)เกณฑ์price performanceไม่มีinhaler.pdf[ ]67 kB