ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Amino acid, Glucose, Lipids and Nitrogen IV prepation ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ยา Amino acid, Glucose, Lipids and Nitrogen IV prepation จำนวนประมาณ 2,700 ถุง ในวงเงินประมาณ 1,964,520.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503