ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gliclazide 60 mg MR tablet ด้วยวิธี e-bidding

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ยา Gliclazide 60 mg MR tablet จำนวนประมาณ 6,500 x 30 เม็ด ในวงเงินประมาณ 2,086,500.- บาท (สองล้านแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศประกวดราคายา Gliclazide 60 mg MR tablet.pdf)ประกาศประกวดราคายา Gliclazide 60 mg MR tablet.pdf[ ]7639 kB