new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบใบประกาศแก่พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ (ICU)

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลวิชาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ (ICU) หลักสูตรระยะสั้น 14 วัน เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและได้รับความปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลโพนทอง โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ และโรงพยาบาลเสลภูมิ จำนวน 53 คน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 โดยมี พว.บุษบา วงค์พิมล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 2 มิถุนายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503