ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gliclazide 60 mg MR tablet ด้วยวิธี e-bidding

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565 16:11
 • เขียนโดย นางวิไลภรณ์ ศิริสอน
 • ฮิต: 44

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ยา Gliclazide 60 mg MR tablet จำนวนประมาณ 6,500 x 30 เม็ด ในวงเงินประมาณ 2,086,500.- บาท (สองล้านแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

แจ้งเตือนอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail)

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พบการระบาดของอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail) โดยใช้ชื่ออีเมล health.moph.go.th หลอกลวงว่ามีการอัปเดตระบบอีเมลให้คลิก Verrification เพื่อให้สามารถใช้อีเมลได้ต่อไปตามภาพที่แสดงดังนี้

26 08 65 10 53 56

  ดังนั้นหากท่านพบอีเมลหลอกลวงข้างต้น ให้ดำเนินการลบอีเมลทิ้งทันที ห้ามคลิกลิงก์หรือไอคอนหลอกลวง ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมที่ส่งมาพร้อมอีเมลหลอกลวงดังกล่าว

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาบริษัท ไบโอคอททอน จำกัด

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2565 17:29
 • เขียนโดย นางสาวพัชราภรณ์ พละหงษ์
 • ฮิต: 215

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 15 มิถุนายน 2565 14:13
 • เขียนโดย วิทวุฒิ บุตรกำพี้
 • ฮิต: 305


กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ ๑ นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ ๒ นางสุภิดา สุวรรณพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางแพทย์ ร่วมต้อนรับ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการพยาบาล ประธานตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการพยาบาล และคณะ โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลนางสุภิดา สุวรรณพันธ์ บรรยายสรุปผลการประเมินตนเองของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ด้วยกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ --๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานบริการพยาบาลในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และได้ผลของการพัฒนาเชิงประจักษ์ซึ่งจะส่งผลต่อการบริการคุณภาพแก่ประชาชน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503