new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการอ่าน และแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์วิบูลย์ เตชะโกศล รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นประธาน เปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการคัดกรองอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตาเบื้องต้น สามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว โดยมี พว.บุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรม กล่าวรายงานโดย เรือโทนายแพทย์สุกิจ นิ่มนวลวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานจักษุ
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 6 กันยายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503