new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Newborn resuscitation & S.T.A.B.L.E. Program) เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Newborn resuscitation & S.T.A.B.L.E. Program) เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะบุคลากรในการช่วยกู้ชีพ ให้สามารถดูแลทารกแรกเกิดระยะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบการส่งต่อและส่งกลับ อันจะส่งผลให้ทารกรอดชีวิตเพิ่มขึ้น เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด โดยมี พว.บุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรม กล่าวรายงานโดย พญ.รจนา ปัตลา กุมารแพทย์ชำนาญการพิเศษ
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 7 กันยายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503