new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 และงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับสาธารณสุขไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” ณ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ จากบทเรียนโควิด-19 และงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ภายใต้แนวความคิด “ยกระดับสาธารณสุขไทย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้ที่มีผลงานวิชาการ มาถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็ง และหาโอกาสพัฒนาในกลุ่มเปราะบางตามชายขอบ ชายแดน โดยใช้ “เทเลเมดิซีน” (Telemedicine) ช่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน จำนวน 6,000 คน
ซึ่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 31 เรื่อง
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว : ภาพ /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด/ 13 กันยายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503