new banner reh

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ในงานมหกรรม การจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 และงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับสาธารณสุขไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566 โดยบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1. ดร.จุฑาภรณ์ เพิ่มพูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยสามัญหัวใจและหลอดเลือด (IPD หัวใจ) นำเสนอผลงานสาขาการพยาบาล ด้วยวาจา (Oral Presentation) “รูปแบบการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”
2. ภญ.กัลยาณี อาชาสันติสุข เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นำเสนอผลงานสาขาอาหาร ยา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยวาจา (Oral Presentation) “รูปแบบการจัดการปัญหาการใช้ยาไม่ปลอดภัยในชุมชน”
3. พว.สุกัญญา คงเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด นำเสนอผลงานสาขาการพยาบาล ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) “ผลการให้การปรึกษาแนวพุทธธรรมต่อความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย”
4. พว.คัทรียา ชิณโย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นำเสนอผลงานสาขา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, สมุนไพร กัญชา กัญชง ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) “กระเป๋าคู่กาย”
5. นายชาราวุทย์ ประทุมขันธุ์ นักกายอุปกรณ์ชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นำเสนอผลงานสาขา การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก, สมุนไพร กัญชา กัญชง ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) “โครงการจัดบริการฟื้นฟูกายอุปกรณ์สำหรับเด็กสมองพิการและมีปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรายบุคคล จังหวัดร้อยเอ็ด”
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 15 กันยายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503