new banner reh

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ระบบบริการและจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ จากโรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นำโดย นายเชิดชัย ศิริมหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และคณะ จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงานระบบบริการและจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้และวางแผนการพัฒนาองค์กรต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 16 กันยายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503