new banner reh

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมความร่วมมือ การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ ด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Health Literacy of Lifestyle Medicine) สู่การเป็นเมืองสุขภาพดี นำร่องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมความร่วมมือ การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ ด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Health Literacy of Lifestyle Medicine) สู่การเป็นเมืองสุขภาพดีนำร่องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 ระหว่างศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมบูรณาการงานความรอบรู้ด้านสุขภาพเวชศาสตร์วิถีชีวิตร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดมีสุขภาพดีต่อไป
ซึ่งมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาการราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 4 ตุลาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503