new banner reh

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ให้แก่เด็กนักเรียน ภายใต้หัวข้อ“คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ในชื่อหัวข้อ“คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค” (No STROKE for all Thais by NEW GEN) เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังกาย พลังใจ ความมุ่งมั่น และความปรารถนาดีต่อชุมชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง สร้างความตระหนักแนวทางการใช้ชีวิต ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค เมื่อคนในครอบครัวหรือในชุมชน เกิดอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ต้องดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที
โดยมี พญ.ญาดา ศรีธำรงสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงในมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เยาวชนผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Young Thais Fight Stroke เยาวชน YEC (Young Entrepreneurs’ Chamber of Commerce) หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 7 ตุลาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503