new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมรณรงค์ให้คนไทยรู้จักวิธีล้างมือให้ถูกต้องตามสุขอนามัย ช่วยป้องกันโรคต่างๆ เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยรู้จักวิธีล้างมือให้ถูกต้องตามสุขอนามัย เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2566 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคติดต่อทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค เป็นต้น
โดยในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องให้แก่ผู้มาบริการ เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญต่อการล้างมือมากเป็นพิเศษ การล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ตามขั้นตอน 6 ขั้นตอน โดยทุกขั้นตอน ให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ 1.ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า 2.ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง 3.ฟอกหลังนิ้วมือ และข้อนิ้วมือด้านหลัง 4.ถูนิ้วหัวแม่มือ 5.ฟอกบริเวณฝ่ามือและปลายนิ้วมือ 6.ถูรอบข้อมือ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนสร้างสุขนิสัยการล้างมือบ่อยครั้ง เพื่อสุขอนามัย ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ โดยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี ก่อนรับประทานอาหาร หรือก่อนเตรียมปรุงอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วย ในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับมาจากนอกบ้าน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 14 ตุลาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503