new banner reh

รังสีแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจอัลตร้าซาวด์ เชิงรุกในเรือนจำร้อยเอ็ด แก่ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ลดการป่วยตายมะเร็งตับ

ตามที่ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งเน้นในการจัดบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามบริบทของพื้นที่นั้น
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดบริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขัง ในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด และตรวจคัดกรอง โรคเอดส์ (HIV), ซิฟิลิส (Syphilis), ไวรัสตับอักเสบซี (HCV), เบาหวาน ความดันโลหิต และเอกซเรย์ปอด อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ต้องขังที่พบความผิดปกติเข้ารับการรักษากับแพทย์โดยเร็ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. พญ.พิมพิกา เนตรธุวกุล สาขาแพทย์รังสี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ด้วยการเจาะเลือด อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เพื่อดูการทำงานของตับ แก่ผู้ต้องขัง 12 คน โดยจะนัดหมายกลุ่มผิดปกติเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านี้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับในอนาคต โดยมี พยาบาลเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ร่วมปฏิบัติงาน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 18 ตุลาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503