new banner reh

ร้อยเอ็ด จัดงานร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า ประจำปี 2566 เนื่องในวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกตุชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า” ประจําปี 2566 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงาน จนครบวาระเกษียณอายุราชการ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี บุคคลสำคัญของโลก” โดยมี ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำผู้บริหารและเหล่าวิชาชีพ เข้าร่วมพิธี และ พว.บุษบา วงค์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ประธานผู้แทนสภาการพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้
ด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่าน ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้พสกนิกรมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดโรคภัย อยู่ในสังคมที่มีความสุข เหล่าวิชาชีพพยาบาล ทันตสาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ จึงได้รวมพลังใจกัน จัดงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาโดยตลอดนั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังสถิตในดวงใจ ของเหล่าวิชาชีพพยาบาล ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครไทย ในจังหวัดร้อยเอ็ด และปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 14 ตุลาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503