new banner reh

ยกเสาเอก เสาโท ก่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองแห่งที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่อรองรับการให้บริการสุขภาพตามสโลแกนใกล้บ้านใกล้ใจ 

ยกเสาเอก เสาโท ก่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองแห่งที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่อรองรับการให้บริการสุขภาพตามสโลแกนใกล้บ้านใกล้ใจ

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น. ณ จุดก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแห่งที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท ก่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองแห่งที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย แพทย์หญิงนภัสวรรณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ แพทย์หญิงวีรจิตร ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองแห่งที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2567 เพื่อเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการทันตกรรม บริการกายภาพบำบัด บริการส่งเสริมสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามนโยบายหมอครอบครัวใกล้บ้านใกล้ใจ ใกล้ชิดชุมชน ในเขตรับผิดชอบเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 ชุมชน คือชุมชนโรงพยาบาล ชุมชนโรงเรียนเมือง ชุมชนหนองหญ้าม้าและชุมชนมั่นคงพัฒนา

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว : ภาพ /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503