new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยการนำของ แพทย์หญิงวิราภรณ์ ณรงค์ราช หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พว.จิตต์สกุล ศกุนะสิงห์ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ บริการตรวจรักษา ดูแล และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เนื่องใน“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย พระองค์ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทย โดยมีพระบรมราชโองการฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ จัดทำศิลาจารึกตำรายา 1,061 ตำรับ หล่อรูปฤาษีดัดตน 80 ท่า รวบรวมและจารึกสรรพวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อนจำนวน 60 ภาพ ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ทำให้ประชาชนเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 27 ตุลาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503