new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 เนื่องในวันวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม     วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.   นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ และสมาชิก พอ.สว. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม หมู่ที่ 2 บ้านแมต
ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ เนื่องในวันวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม โดยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานในพิธี

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม เวชศาสตร์ฟื้นฟู    ตรวจวินิจฉัยด้านจักษุวิทยา มีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป 94 ราย โรคจักษุวิทยา 56 ราย แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษาต่อที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดต่อไป

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว : ภาพ  /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503