new banner reh

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับ รพ.ร้อยเอ็ด ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สถาบันพระบรมราชนก ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พยาบาลมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
นายแพทย์ชาญชัย จันทรวรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า การรักษาโรคมะเร็งต้องผสมผสาน ระหว่าง การศัลยกรรม รังสีรักษา และการใช้ยาเคมีบำบัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รับยาเคมีบำบัด จะมีอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ทั้งอาการเฉียบพลัน รุนแรง กระทบต่อผู้ป่วย และครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ดังนั้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพพยาบาล ให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน ให้ผู้ป่วยได้รับความความปลอดภัย
โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พว.บุษบา วงศ์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย ดร.อนุชา ไทยวงษ์ อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พร้อมคณาจารย์ โดยมีพยาบาลที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมจากจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์) และ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 24 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ที่มุ่งสนับสนุนนโยบาย การดูแล “มะเร็งครบวงจร” ของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 31 ตุลาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503