new banner reh

งานคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ ของฝากเมืองร้อยเอ็ดนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้ความสำคัญเรื่อง“การนำเศรษฐกิจสุขภาพ สู่เศรษฐกิจไทยยั่งยืน” สอดรับในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านเศรษฐกิจสุขภาพ
“Quick Win 100 วันแรก ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 100 รายการ” โดยมอบหมายให้ ภญ.กัลยาณี อาชาสันติสุข
หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ผ่านการรับรองมาตรฐานในการผลิต สู่การมีเลข อย. เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ พร้อมไปกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ภายใต้เข็มมุ่งและการสนับสนุนของ
ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2566  ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตอาหาร  ณ บ้านไร่แก่นตะวัน 101 โดยให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รายการ ได้แก่ ครัวไทย 101 น้ำพริกปลาย่าง และ น้ำพริกปลาสลิด สูตรผสมแก่นตะวัน และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารรายใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวหนอง 101 ซึ่งมี 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้หมวดแจ่ม ปลาร้าบองสุก 101 พบว่า ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตอาหารผ่านมาตรฐานทั้ง 2 แห่ง 

“พัฒนาฐานราก อนุญาตเร็วไว ส่งเสริมนวัตกรรมไทย ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย สู่ประชาชน”

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ข่าว : ภาพ  /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503