new banner reh

การลงพื้นที่ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566 เพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบร้านค้ากระทำผิดตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุรี่ไฟฟ้า จำนวน 3 ร้านค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามความผิดการละเมิดกฎหมายต่อไป
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 24 ตุลาคม 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503