new banner reh

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ (CT Scan ๑๒๘ Slice) และจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1.5 เทสลา (MRI 1.5 Tesla)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ (CT Scan ๑๒๘ Slice) และจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1.5 เทสลา (MRI 1.5 Tesla) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซส์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอและวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซส์ของส่วนราชการและเว็บไซส์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสารหมายเลข 043-511503 หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 14 -17 พฤศจิกายน 2566  รายละเอียดดังไฟล์แนบ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503