new banner reh

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ สสจ.ร้อยเอ็ด ตรวจติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาศักยภาพและยกระดับหน่วยบริการสุขภาพ (SAP) รพช.จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ผศ.(พิเศษ) นพ.ณรงค์ชัย สังซา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พว.พัชรินทร์ ชินการสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาศักยภาพ และยกระดับหน่วยบริการสุขภาพ (SAP) รพช.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ รพ.เมืองสรวง, รพ.อาจสามารถ, รพ.พนมไพร, รพ.โพนทราย, รพ.หนองฮี, รพ.สุวรรณภูมิ, รพ.เกษตรวิสัย, รพ.จตุรพักตรพิมาน, รพ.ปทุมรัตต์ และรพ.ศรีสมเด็จ เพื่อพัฒนายกระดับบริการของโรงพยาบาลในเครือข่าย ในด้านศักยภาพและคุณภาพ ให้เกิดการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพิ่มความเข้มแข็งให้เครือข่ายในการจัดบริการแก่ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจน ให้คำแนะนำในการพัฒนาบริการ และระบบดูแลรักษาผู้ป่วยในจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีความปลอดภัย
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 14 พฤศจิกายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503