new banner reh

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. ณ สนามกีฬา Sport Complex โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์รณรงค์ชัย สังซา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร ระหว่างอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีระเบียบวินัย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี นพ.ปิยบุตร เถาว์ทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พญ.เสาวภา มัชฌิโม รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ฝ่ายกิจการนิสิต แพทย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 19 พฤศจิกายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503