new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สร้างทีมสื่อสารด้วยใจ (Care D+) ญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร “ทีมเชื่อมประสานใจ”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ) นพ.ณรงค์ชัย สังซา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณสุขและสังคม Care D+ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพการสื่อสารในภาคการดูแลสุขภาพ อบรมบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการภาวะวิกฤตทางการสื่อสารกับผู้มารับบริการ และการสื่อสารด้วยความเข้าใจ เชื่อมอารมณ์ความรู้สึกกัน ซึ่งจะทำให้ทีม Care D+ สามารถรับฟังผู้ป่วย และญาติอย่างเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถวิเคราะห์และประมวลได้ว่ามีอารมณ์ความรู้สึก ความประสงค์หรือมีข้อติดขัดติดใจอย่างไร เพื่อจะได้บริหารจัดการหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดความไม่เข้าใจกันหรือความขัดแย้งระหว่างกันลงได้
โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 29 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้นำหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และตัวแทน Care D+ จากทุกหน่วยงาน เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 19 พฤศจิกายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503