new banner reh

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงการจัดบริการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สภาการพยาบาล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมชี้แจงการจัดบริการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และคณะ ในการประชุมชี้แจงการดำเนินการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เพื่อให้ประชาชนสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับบริการ ได้อย่างสะดวก ลดความแอดอัดในโรงพยาบาล ตามนโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส “บัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาได้ทุกที่และทั่วประเทศ” โดยมี นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พว.บุษบา วงศ์พิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และผ่านระบบออนไลน์
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ/ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 19 พฤศจิกายน 2566
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503