new banner reh

นายกฯ Kick off นโยบาย “๓๐ บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ที่ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความพร้อม 100% ในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับเป็นระบบเดียวทั้งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว รวมถึงระบบ Provider ID ของบุคลาการทางการแพทย์ ให้สามารถออกประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล สิทธิบัตรทอง สามารถใช้บริการที่คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม ร้านแล็ป ร้านยาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับคนที่ยืนยันตัวตน หากมีแอปพลิเคชันหมอพร้อม จะมีข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาในหมอพร้อม สามารถจองคิวเข้ารับบริการ ให้บริการการแพทย์ทางไกล เภสัชกรรมทางไกล นัดหมายออนไลน์ได้ ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ มากยิ่งขึ้น
ในวันที่ 7 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นพ.สรุพงษ์ สืบวงค์ลี เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 อสม และประชาชน จำนวน 10,101 คน ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “๓๐ บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชน ใบเดียว” ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการ พร้อมกับอีก 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี และนราธิวาส ด้วย
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2567 หน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลชุมชน 19 แห่ง ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 20 แห่ง, (รพ.สต.) 229 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, ศูนย์บริการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2 แห่ง, คลินิกเวชกรรม (คลินิกแพทย์)12 แห่ง , คลินิกทันตกรรม 31 แห่ง , คลินิกเทคนิคการแพทย์ (แล็ป) 2 แห่ง และร้านยา 79 แห่ง
ประชาชนผู้รับบริการได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Health ID ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้ว 578,655 คน คิดเป็นร้อยละ 72.33 และยังเปิดบริการยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์แพทย์สวนพยอม และศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 7 มกราคม 2567
2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503