new banner reh

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจสวัสดีปีใหม่ผู้ป่วยมะเร็ง ปี 2567 
นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการบ้านพักมะเร็ง มอบเครื่องอุปโภคบริโรคแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่มาพักที่บ้านพักผู้ป่วยมะเร็งระหว่างฉายรังสีรักษา

นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดกล่าวว่า บ้านพักผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด(บ้านปันน้ำใจ ไทยเพิ่มพูล)  ได้รับการสนับสนุนก่อสร้างจาก กลุ่มบริษัทไทยเพิ่มพูลร้อยเอ็ด จำกัด และกองทุนสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา รวมทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เปิดให้บริการ 24 มกราคม  2562 ส่งผลให้ผู้ป่วย และญาติมีที่พักพิง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ประหยัด ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะที่ต้องเดินทางไปกลับทุกวันระหว่างฉายรังสีรักษา
ที่ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ปี 2566 มีผู้ป่วยเข้าพัก จำนวน 245 คน การมอบสิ่งของเยี่ยมในโอกาสเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมพลังใจให้ผู้ป่วยและญาติได้มีพลังใจในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง และมีของใช้ในชีวิตประจำวันระหว่างพักรักษาตัว

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ   / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200   FAX.  043-511503